Direct naar de inhoud.

Deze initiatieven vielen nog met hun neus in de boter!

Met het aflopen van Kans voor de Veenkoloniën komt er ook (voorlopig) een einde aan Kiem- en Zaaigeld. Dit geld is bedoeld om initiatieven te ondersteunen en een duwtje in de goede richting te geven. Binnen de huidige subsidie van Kracht van de Veenkoloniën is het niet mogelijk initiatieven apart geld te schenken. Maar voordat het afloopt, hebben een aantal initiatieven mooie ideeën ingebracht, die wij graag in het zonnetje zetten. Onderstaande initiatieven hebben afgelopen tijd nog Kiem- en zaaigeld gekregen.

Kiem & Zaaigeld Stichting DeBasis – Uitdeelpunt / kluspunt Noord-Oost Veendam
Weggeefpunt/Kluspunt in Buurthuis Noord Oost Veendam heeft een toekenning van €3000 ontvangen uit het Kiem- en zaaigeld fonds. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor het ontwikkelen van een weggeef- en kluspunt, inclusief activiteiten voor kinderen en ouders, en de aanschaf van benodigdheden voor de ontmoetingsruimte en het Babygoed initiatief. Het doel van dit bewonersinitiatief is om eenzaamheid te voorkomen, inwoners te activeren, en ondersteuning te bieden aan financieel kwetsbare gezinnen. Door het weggeven van babyspullen, boeken en speelgoed krijgen jonge gezinnen een goede start.

Met deze ondersteuning hopen we dat het Weggeefpunt/Kluspunt in Veendam een positieve impact kan blijven maken op de gemeenschap en een gezonde, verbonden leefomgeving kan bevorderen.

Kiem & Zaaigeld Stichting Stretemakers Festival 2e Exloermond
Stichting Stratenmakersfestival / Giga Twaide Mond heeft een toekenning van €3000 heeft ontvangen uit het Kiem- en zaaigeld fonds. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor het organiseren van een Openluchttheater in Tweede Exloërmond, een kerstman-evenement met paard en wagen, en een sprookjestocht door het bos. Het initiatief heeft als doel om de sociale cohesie en gezondheid in het dorp te bevorderen door het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten. Eerdere evenementen hebben al positieve reacties opgeleverd en bijgedragen aan een sterker gemeenschapsgevoel.

Met deze ondersteuning hopen we dat Stichting Stratenmakersfestival / Giga Twaide Mond hun succes kan voortzetten en verder kan bijdragen aan een gezonde en verbonden gemeenschap.

Kiem & Zaaigeld – Klik en Tik Annerveen-Spijkerboor
De basiscursus computergebruik Klik en Tik, georganiseerd door Dorpsbelangen Annerveen/Spijkerboor, een toekenning van €1280 heeft ontvangen. Deze cursus, bedoeld voor inwoners van Oud-, Nieuw-Annerveen en Spijkerboor, richt zich op het verbeteren van digitale vaardigheden. In samenwerking met Biblionet Drenthe en Taalhuis Gieten, zullen vrijwilligers een laagdrempelige kennismakingscursus verzorgen, waarbij ook aandacht is voor het verbeteren van lees- en schrijfvaardigheden in het Nederlands. Dit initiatief bevordert zelfredzaamheid en participatie, en helpt inwoners om beter gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen.

Met deze ondersteuning en aandacht voor laaggeletterdheid en digitalisering hopen we dat de cursus een positieve impact heeft op de gemeenschap en bijdraagt aan een verbeterde leefbaarheid en verbondenheid binnen de dorpen.

Kiem & Zaaigeld Levendig Musselkanaal
Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal heeft een toekenning van €3000 ontvangen uit het Kiem- en Zaaigeld fonds. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe planten en bloemen voor de grote staande bloembakken in het kernwinkelgebied van Musselkanaal. Het dorpsbedrijf van Musselkanaal zet zich in voor de verbetering van de sociale, fysieke en economische leefbaarheid van het dorp. Door het verzorgen van de bloemen en planten dragen inwoners, bewoners van het AZC, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten en pensionado’s bij aan een mooier en gastvrijer Musselkanaal.

Dankzij deze financiële steun kunnen we het dorp verder opfleuren en een positieve impact hebben op de gemeenschap. Het project bevordert niet alleen de esthetiek van het dorp, maar ook de gezondheid en het welzijn van de betrokken vrijwilligers en bewoners.

Kiem en Zaaigeld Stichting Valthermond.Nu Waterrijk Valthermond
Het project Waterrijk Valthermond heeft een toekenning van €3000 ontvangen uit het Kiem- en zaaigeld fonds. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor de aanleg van een nieuwe steiger aan het kanaal, wat de recreatieve mogelijkheden in de omgeving aanzienlijk zal verbeteren.

Het project Waterrijk Valthermond is gericht op het verfraaien en functioneel verbeteren van het kanaalgebied, en heeft als doel om bewoners en bezoekers meer gelegenheid te bieden voor recreatieve activiteiten zoals varen, vissen en zwemmen. Met deze nieuwe steiger hopen we bij te dragen aan een aantrekkelijke en leefbare omgeving voor iedereen in Valthermond.

Dankzij de financiële ondersteuning van het Kiem- en Zaaigeld fonds kunnen we dit belangrijke initiatief realiseren en zo de gemeenschap versterken en de leefkwaliteit verhogen.

Kiem en Zaaigeld Koor Joy 2e Exloërmond
Koor Joy heeft een toekenning van €2522 ontvangen uit het het Kiem- en zaaigeld fonds. Deze bijdrage zal worden gebruikt om de benodigde apparatuur aan te schaffen, zodat het koor kan optreden bij verschillende gelegenheden, waaronder concerten met andere koren en de Harmonie van Tweede Exloërmond, en optredens in bejaardenhuizen. Koor Joy, dat bestaat uit leden met diverse achtergronden, waaronder mensen met handicaps en chronische aandoeningen, biedt een helende en positieve omgeving door middel van wekelijkse repetities en optredens. De toekenning helpt om hun bereik en impact op de gemeenschap te vergroten.

Met deze financiële steun kan Koor Joy haar activiteiten uitbreiden en blijven bijdragen aan de sociale cohesie en gezondheid van de gemeenschap.

Kiem & Zaaigeld – Belangenvereniging Schoonloo Amfitheater
Het project Amfitheater De Strubben in Schoonloo heeft een toekenning van €3000 ontvangen uit het het Kiem- en zaaigeld fonds. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het amfitheater, waaronder de bouw van gebouwtjes voor catering, opslag, en kleedruimte. Het Amfitheater De Strubben is een belangrijke ontmoetingsplaats voor de inwoners van Schoonloo en omliggende dorpen. Het biedt een prachtige locatie voor culturele, sociale en sportieve activiteiten. Met deze steun kunnen we de faciliteiten verbeteren en uitbreiden, wat bijdraagt aan een gezondere en meer verbonden gemeenschap.

Dankzij de financiële steun kunnen we het amfitheater project verder realiseren en een blijvende positieve impact maken op de leefomgeving en het welzijn van de bewoners.

Kiem & Zaaigeld Dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen
De werkgroep Koningsdag 2024 van dorpscoöperatie De Brug in Gasselternijveen heeft een toekenning van €1000 ontvangen uit het Kiem- en Zaaigeld fonds. Deze bijdrage zal worden gebruikt om het Koningsdagfeest nieuw leven in te blazen en de saamhorigheid in het dorp te bevorderen. Het feest, dat in vroegere jaren een druk bezocht evenement was, wordt nu georganiseerd in samenwerking met alle sportverenigingen en de Volkszang van het dorp. De dorpscoöperatie draagt zelf 2/3 van de totale kosten bij, wat neerkomt op €2000. Met deze gezamenlijke inspanning hopen we een succesvol en verbindend evenement neer te zetten.

Dankzij de financiële steun van het Kiem- en Zaaigeld fonds kunnen we deze traditie voortzetten en een positieve impact hebben op de gemeenschap van Gasselternijveen.

Kiem & Zaaigeld Buurtvereniging Hoofdstraat Noord Gasselternijveen
Buurtvereniging Hoofdstraat-Noord Gasselternijveen heeft een toekenning van €3000 ontvangen uit het Kiem- en Zaaigeld fonds. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor het groot onderhoud van de cultuurhistorische hoogstam perenbomenrij in de Hoofdstraat. Deze perenbomenrij, die sinds 1887 bestaat, wordt al sinds 1990 door de buurt onderhouden. De gezamenlijke zorg voor de bomen heeft geleid tot een sterke sociale cohesie en verschillende buurtactiviteiten, zoals de jaarlijkse perenbrunch op Burendag. Het groot onderhoud is noodzakelijk geworden omdat de bomen te groot zijn om veilig door vrijwilligers gesnoeid te worden.

Dankzij de financiële steun van het Kiem- en Zaaigeld fonds kunnen we het noodzakelijke onderhoud door een professioneel boomverzorger laten uitvoeren en zo de veiligheid en instandhouding van deze historische bomenrij waarborgen. Dit project draagt bij aan het behoud van groen erfgoed en bevordert de gezondheid en saamhorigheid binnen de gemeenschap van Gasselternijveen.

Kiem & Zaaigeld Stichting Blijven Wonen in Westerwolde
Stichting Blijven Wonen in Westerwolde heeft een toekenning van €750 ontvangen uit het Kiem- en Zaaigeld fonds. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor het organiseren van een bewonersbijeenkomst, het ontwikkelen en verspreiden van flyers, en het verwerken van de uitkomsten in een rapport en nieuwsbrief. Het project richt zich op de herontwikkeling van het gemeentehuis in Wedde en het concretiseren van de woon- en ondersteuningswensen van de inwoners. Het doel is om de gemeenschap te betrekken en hun wensen te inventariseren om zo de leefbaarheid en zelfstandigheid in het dorp te bevorderen.

De financiële steun van het Kiem- en Zaaigeld fonds helpt om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten en een goed gedragen plan te ontwikkelen voor de nieuwe invulling van het gemeentehuis. Dit initiatief draagt bij aan een betere en duurzamere leefomgeving in Westerwolde.

Kiem & Zaaigeld – Stichting Leefvorm Jong & Oud draagdoekconsulenten
De opleiding van draagdoekconsulenten vanuit Stichting J&O in samenwerking met Paul Asbreuk van Kansrijke Start heeft een toekenning van €3000 ontvangen uit het Kiem- en Zaaigeld fonds. Deze subsidie zal worden gebruikt om drie moeders op te leiden tot draagdoekconsulenten, die gedurende twee jaar betrokken zullen blijven bij het project. Het initiatief richt zich op het bevorderen van de ouder-kind relatie door het gebruik van draagdoeken te stimuleren. Dit project voorziet in de praktische ondersteuning van ouders, het delen van kennis en het doorbreken van sociale uitsluiting. Onderzoek heeft aangetoond dat het dragen van baby’s in draagdoeken voordelen biedt, zoals minder huilen, minder krampjes en een betere hechting tussen ouder en kind. De draagdoekconsulenten zullen voorlichting geven bij consultatiebureaus en kraamzorg, en regelmatig bijeenkomsten organiseren voor ouders. Dit initiatief draagt bij aan een gezonde start voor baby’s en versterkt de sociale cohesie in de gemeenschap.

Dankzij de financiële steun van het Kiem- en Zaaigeld fonds kunnen we dit waardevolle project realiseren en bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van ouders en kinderen in de regio.

Dorpsbelangen Vlagtwedde
Toekenning van €3000 aan Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft een toekenning van €3000 ontvangen uit het Kiem- en Zaaigeld fonds. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor het project “Groen en Kleur in Vlagtwedde,” dat als doel heeft het centrum van Vlagtwedde aantrekkelijker en leefbaarder te maken door meer groen en kleur aan te brengen.
Het project omvat het ophangen van bloembakken aan lantaarnpalen en het voorzien van bestaande bloembakken met bloembollen en zomerbloemen. Dit initiatief draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het dorp, zowel voor bewoners als toeristen, en bevordert ontmoetingen en sociale cohesie.
Samenwerkingspartners zoals Afeer, de Winkeliersgroep Vlagtwedde, en Stichting Zorg Westerwolde zijn betrokken bij het project. Cliënten van d’Olle Kazerne zullen helpen bij de beplanting en het onderhoud van de bloembakken, waardoor zij beter geïntegreerd worden in de gemeenschap.
Dankzij de financiële steun van het Kiem- en Zaaigeld fonds kunnen we Vlagtwedde groener en kleurrijker maken, wat bijdraagt aan een prettige leefomgeving voor iedereen.

Kiem & Zaaigeld 750 jaar Dalen
De Stichting 750 Jaar Dalen heeft een toekenning van €2500 ontvangen uit het Kiem- en Zaaigeld fonds. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor de voorbereidingen en promotie van het feestjaar in 2026, wanneer Dalen zijn 750-jarig bestaan viert. De Stichting 750 Jaar Dalen coördineert en stimuleert activiteiten die door verschillende partijen worden georganiseerd om het feestjaar tot een groot succes te maken. Met deze subsidie worden onder andere vergaderkosten, drukwerk voor flyers en posters, reclamemateriaal en onderzoekskosten gedekt. Het doel van het feestjaar is om alle inwoners van Dalen te betrekken, eenzaamheid te bestrijden, en nieuwe evenementen te introduceren die jaarlijks kunnen terugkeren. Verschillende lokale verenigingen en organisaties, zoals Dorpsbelangen Dalen, Promotie Dalen, de Ondernemersvereniging, en vele anderen, dragen bij aan dit initiatief.

Dankzij de financiële steun van het Kiem- en Zaaigeld fonds kunnen de nodige voorbereidingen worden getroffen en gezorgd voor een feestjaar dat de gemeenschap van Dalen samenbrengt en versterkt.

Terug naar actueel